Lokality

V rámci projektu budou řešené čtyři oblasti na území hl. m. Prahy, v blízkosti komplexu chráněných území Prokopského údolí (k. ú. Jinonice a Radlice). Žádná z nich nezasahuje do zvláště chráněných území.

Mapa zájmových lokalit. Podkladové foto ČUZK.

A) Jinonicko – systém tří parcel v okolí silnice Jeremiášova.
A1 – č. p. 1270/1 – stanovištně heterogenní, podlouhlá parcela s jižní expozicí, z větší části porostlá křovinatou až lesostepní vegetací, v severní části s převažujícími otevřenými biotopy.
A2 – č. p. 1267 – parcela svými hranicemi částečně zasahující do PR Prokopské údolí. V rámci projektu bude řešena pouze její menší část (0,1 ha) na severním okraji, zasahující do polního bloku.
A3 – 1249/1 – parcela silně zarostlá náletovou vegetací, s J až JV expozicí.
B) Na Rovinách – systém čtyř nově zatravněných ploch (celkem 2,3 ha; založeno na jaře 2020) na bývalé orné půdě (na dvou parcelách), s vysetými nektarodárnými rostlinami (čičorka pestrá, úročník bolhoj, vičenec ligrus).
B1 – č. p. 1032/1 – v rámci celé parcely je vytvořen systém tří lučních ploch o celkové rozloze 1,6 ha.
B2 – č. p. 1014 – jedna nově vytvořená luční plocha (celá rozloha parcely).
C) Dívčí hrady – rozsáhlý, nově vytvořený komplex rozkládající se na území dvou parcel. Jedná se o zatravněnou bývalou ornou půdu s parkovou výsadbou dřevin (v roce 2017), částečně oplocenou za účelem pastvy koní. Na vybraných místech bylo vyseto 24 vičencových plošek, na které byly z nejbližší autochtonní populace v roce 2018 přeneseni jedinci modráska vičencového. Konce léta 2020 zde byly vysety také políčka dalších nektarodárných rostlin (úročník bolhoj, čičorka pestrá).
C1 – č. p. 461/1
C2 – č. p. 456/1
D) Radlicko – nedaleko silnice Radlická. Dvě navazující parcely, silně zarostlé keři a stromy, se severní až severozápadní expozicí. V rámci projektu bude řešena celková rozloha 1,5 ha.
D1 – č. p. 506/1
D2 – č. p. 506/2