Tým

Tomáš Kadlec
Vědecko-pedagogický pracovník na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Tomáš se dlouhodobě věnuje ochraně a ekologii hmyzích společenstev (především motýlů) v antropomorfně pozměněných ekosystémech (posttěžební prostory, urbanizované oblasti, plochy zasažené biologickou invazí). Je odpovědný za koordinaci celého projektu, terénní práce (především monitoring populací cílových druhů a denních motýlů, managementové zásahy) a realizaci výstupů (finalizace datasetů, tvorba odborných dokumentů, monitorovacích správ). Spolupodílí se taktéž na publicitě projektu (vedení odborných exkurzí).

Michal Knapp
Vědecko-pedagogický pracovník a vedoucí týmu ekologie hmyzu na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Michal se dlouhodobě zajímá o ekologii hmyzu a jeho ochranu, především v člověkem silně ovlivněných biotopech, ale věnuje se i základnímu výzkumu na rozhraní ekologie, evoluční biologie a fyziologie hmyzu. Jeho úkolem je pomoc s koordinací celého projektu, terénní práce (flexibilní management, monitoring společenstev hmyzu), pomoc s laboratorní prací (třídění vzorků) a realizace výstupů (medializace projektu, zprávy pro SFŽP atd.).

Martin Štrobl
Absolvent Fakulty životního prostředí ČZU v Praze (Obor Aplikovaná ekologie a Ochrana přírody), kde po dokončení doktorátu pracuje jako vědecko-technický pracovník v týmu ekologie hmyzu FŽP ČZU v Praze. Martin se vedle problematiky ekologie hmyzu v porostech invazních dřevin dlouhodobě věnuje i praktické péči o nelesní stanoviště. V rámci projektu realizuje managementové zásahy, zajišťuje komunikaci s externími dodavateli a pomáhá s monitoringy necílových skupin členovců (koordinace monitoringů, laboratorní zpracování vzorků).

Tomáš Dvořák
Absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde dokončuje doktorát zaměřený na ekologii rovnokřídlého hmyzu. V současnosti je na částečný úvazek zaměstnán jako vědecko-technický pracovník v týmu ekologie hmyzu FŽP ČZU v Praze. Tomáš má dlouhodobé zkušenosti s terénním výzkumem hmyzu, kde se vedle sarančat a kobylek věnuje i denním motýlům. V rámci projektu je odpovědný za monitoring cílových druhů denních motýlů. Spolupodílí se taktéž na realizaci flexibilních managementů, tvorbě výstupů projektu (mapové výstupy, tvorba odborných textů).

Tomáš Jor
V současné době magisterský student Přírodovědecké fakulty UK v Praze (obor Zoologie) a vědecko-technický pracovník v týmu ekologie hmyzu FŽP ČZU v Praze. Tomáš má bohaté zkušenosti s projekty zaměřenými na ekologii a ochranu motýlů, od podrobného studia konkrétních druhů až po celá společenstva, včetně extrémních ekosystémů. V rámci projektu se podílí na monitoringu cílových druhů a denních motýlů, částečně na flexibilních managementových opatřeních a na tvorbě výstupů (analýza dat, sepisování odborných textů).

Jana Knappová
V současnosti koordinátorka environmentálních programů pro školy v ekocentru Podhoubí (Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú.). Dříve Jana působila jako vědecký pracovník v Botanickém ústavu AV ČR a na PřF UK v Praze se zaměřením na výzkum ekologie rostlinných společenstev suchých trávníků a opuštěných polí. Jejím úkolem v rámci projektu je realizace monitoringu rostlinných společenstev, příprava materiálů pro popularizaci (publicitu) projektu a pomoc s administrací projektu v rámci Ekocentra Podhoubí.