O projektu

V posledních desetiletích se hromadí vědecké důkazy poukazující na snižování početnosti a lokální diverzity hmyzu napříč rozvinutými zeměmi světa. I naše zkušenost z České republiky ukazuje, že hmyzu ubývá a na denních motýlech můžeme tento trend pozorovat obzvláště silně. Osmina druhů denních motýlů historicky se vyskytujících na našem území již vymřela a je zřejmé, že bez aktivní pomoci budou následovat některé další. Naše krajina se za posledních sto let radikálně proměnila, a proto i naše současná opatření na podporu ohrožených druhů hmyzu musí být radikální. Je potřeba tvořit nové biotopy jako náhradu za ty zmizelé a obnovovat podobu lokalit i za cenu netradičního managementu, jako je narušování vegetace mechanizací (např. motorkami či tanky). Aby byla péče o lokality efektivní pro cílové druhy, musíme detailně znát jejich biologii a zásahy jim přizpůsobit na míru.

Předkládaný projekt se věnuje pěti ubývajícím druhům denních motýlů na lokalitách mimo ZCHÚ na území hl. m. Prahy. Na příkladě motýlů projekt poukazuje na problém ubývání biologické rozmanitosti hmyzu ve volné krajině a nutnost péče o tato území (mimo systém územní ochrany). Zatímco většina chráněných území v Praze je zabezpečena vhodnou péči o stanoviště, v okolní krajině dochází k čím dál většímu tlaku na intenzivní využití pozemků a nebo plochy naopak silně degradují. I díky těmto efektům se vlastní chráněná území stávají izolovanými ostrovy. V rámci projektu poukazujeme na obrovský ochranářský potenciál volné krajiny, který lze realizovat prostřednictvím vylepšování existujících stanovišť nebo tvorbou úplně nových kvalitních biotopů. Efektivitu obou přístupů chceme dále zvýšit aplikací dostatečně flexibilní péče o stanoviště, založené na detailní znalosti biologie cílových druhů. Flexibilní management představuje zpětnovazebný proces, kdy podoba managementových zásahů (načasování a prostorová distribuce zásahů) je reakcí na aktuální situaci panující na lokalitě a na populační vývoj cílových druhů. Takový přístup umožňuje využít ochranářský potenciál lokalit mnohem lépe než management založený na dopředu utvořeném managementovém plánu.

Hlavní cíle projektu:
i) pomocí flexibilního managementu lokalit mimo chráněná území rozšířit životní prostor pro čtyři cílové druhy denních motýlů (kriticky ohrožený okáč metlicový, téměř ohroženi modrásek černolemý, otakárek ovocný a vřetenuška ligrusová) dlouhodobě přežívající v nedalekém komplexu chráněných území Prokopského údolí a umožnit jejich expanzi do širšího okolí
ii) pokračovat v podpoře populace úspěšně reintrodukovaného pátého cílového druhu – předtím lokálně vymizelého zranitelného modráska vičencového a umožnit jeho další šíření na území hl. m. Prahy
iii) monitorovat a vyhodnocovat dopady provedených managementových zásahů na cílové druhy a necílové skupiny organismů a jejich zohlednění pro další optimalizaci péče o lokality
iv) aktivně informovat o získaných poznatcích jak odbornou, tak širokou veřejnost, a tak zvyšovat povědomí o důležitosti aktivní péče o nelesní biotopy a druhy na ně vázané.